Scroll Top

Przepisy motorowodne 2023

lodzie-motorowe-9

Prawo wodne to ustawa regulująca wszelkie kwestie związane z gospodarowaniem wodami na terenie Rzeczypospolitej. Nadrzędnym celem ustawy jest wprowadzenie takich przepisów dotyczących korzystania i zarządzania wodami oraz ochrony wód, które zagwarantują gospodarowanie wodami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne weszła w życie 1 stycznia 2018 roku. Ważną datą dla wszystkich miłośników sportów wodnych i rekreacji nad wodą jest z kolei 1 stycznia 2020 roku. To tego dnia, po dwóch latach od wprowadzenia nowego Prawa wodnego, wykreślono z art. 34 Ustawy dwa punkty: 9 i 16. Co to oznacza dla motorowodniaków i organizatorów turystyki wodnej i motorowodnej? Wyjaśniamy.

Nowe przepisy motorowodne – co się zmieniło?

Najistotniejszą zmianą, z punktu widzenia osób uprawiających sporty motorowodne, jest wykreślenie z art. 34 nowego Prawa wodnego punktów 9 i 16. Jakie zapisy się w nich znajdowały?

  • punkt 9 art. 34 starego Prawa wodnego określał uprawianie na wodach sportu, turystyki lub rekreacji za pomocą jednostek pływających wyposażonych w silnik spalinowy mocy powyżej 10 kW jako tzw. szczególne korzystanie z wód – oznaczało to, że jeśli nasza łódka ma zamontowany silnik o mocy np. 14 kW, mieliśmy obowiązek posiadania pozwolenia wodnoprawnego (zapis dotyczył około 70% wód polskich, nie obowiązywał tylko na śródlądowych drogach wodnych),
  • punkt 16 art. 34 starego Prawa wodnego za szczególne korzystanie z wód uznawał również organizację wypoczynku lub sportów wodnych w ramach działalności gospodarczej (np. organizacja spływów kajakowych w trakcie różnego rodzaju obozów czy kolonii dla dzieci), co w konsekwencji zobowiązywało organizatorów do posiadania pozwolenia wodnoprawnego.

Co oznaczały te zapisy w praktyce? Ano to, że miłośnicy sportów wodnych oraz organizatorzy różnego rodzaju turystyki, której elementem są sporty wodne, mieli te same obowiązki związane z pozwoleniem wodnoprawnym, co przedsiębiorcy i inwestorzy wykonujący m.in. nawodnienia i odwodnienia gruntów, rekultywację wód powierzchniowych lub podziemnych, regulację wód czy przeprowadzający przez wody powierzchniowe i wały przeciwpowodziowe mostów, rurociągów, bądź przewodów. Nowe przepisy motorowodne to dokument, w którym zlikwidowaną tę nieuzasadnioną równość poprzez usunięcie obydwu zapisów.

Co to jest pozwolenie wodnoprawne i ile kosztuje?

Pozwolenie wodnoprawne to oficjalny dokument, podlegający regulacjom Ustawy Prawo wodne oraz innym przepisom, zgodnie z rodzajem inwestycji. Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego można skierować do odpowiedniego urzędu: regionalnych zarządów gospodarki wodnej, zarządów zlewni lub Ministerstwa Infrastruktury (jeśli wnioskodawcą są Wody Polskie).

Koszty uzyskania pozwolenia wodnoprawnego mogą wynieść od kilku do nawet kilkunastu lub kilkudziesięciu tysięcy złotych, w zależności od stopnia skomplikowania inwestycji oraz ilości dokumentów / projektów, które trzeba przygotować. Samo wydanie pozwolenia wodnoprawnego kosztuje 230 zł i musi zostać poprzedzone przygotowaniem operatu wodno-prawnego, którego szacunkowy koszt mieści się najczęściej w granicach 1 – 2 tysięcy złotych. W ramach jednej decyzji może zostać wydane kilka pozwoleń wodnoprawnych (łączna, maksymalna wysokość opłat nie może aktualnie przekroczyć 4601,08 zł). Warto również podkreślić, że uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego to nie koniec kosztów! Posiadacze tego dokumentu są zobowiązani do uiszczania regularnych opłat na rzecz Wód Polskich.

Zarówno osoby uprawiające sporty wodne, jak i specjaliści z zakresu prawa, dostrzegali absurd zrównania fanów sportów motorowodnych z inwestorami realizującymi przedsięwzięcia na dużą skalę, np. zajmującymi się poborem wód podziemnych czy odprowadzaniem ścieków.

Motorowodniacy bez pozwoleń wodnoprawnych – nowe zasady motorowodne

Zgodnie z nowymi przepisami motorowodnymi pozwolenie wodnoprawne ani zgłoszenie wodnoprawne nie jest wymagane w przypadku m.in.: uprawiania żeglugi na śródlądowych drogach wodnych oraz rybackiego korzystania ze śródlądowych wód powierzchniowych. Zlikwidowano więc uciążliwy i kosztowny obowiązek posiadania pozwolenia wodnoprawnego przez osoby posiadające motorówki i pływające nimi. Tę zmianę w zasadach motorowodnych z pewnością odczują zarówno prywatni miłośnicy sportów wodnych, jak i organizatorzy wypoczynku oraz turyści korzystający z usług motorowodnych.

Patent motorowodny – niezmiennie obowiązkowy

Patent sternika motorowodnego (najniższy z patentów motorowodnych) to dokument obowiązkowy dla każdego, kto chce legalnie i bezpiecznie prowadzić jachty motorowe. Patent sternika motorowodnego uprawnia do prowadzenia jachtów motorowych po wodach śródlądowych, do prowadzenia jachtów o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu (wyłącznie w porze dziennej!). O patent sternika motorowodnego może starać się młodzież od 14. roku życia, przy czym osoby poniżej 16. roku życia mogą realizować swoje uprawnienia na jachtach motorowych o mocy silnika do 60 kW.

(Zapraszamy na nasz kurs sternika motorowodnego)

Dopuszczenie slipowania – jeszcze jedna zmiana w przepisach motorowodnych

W aktualnie obowiązujących przepisach motorowodnych zaszła jeszcze jedna, istotna z punktu widzenia motorowodniaków i żeglarzy zmian. Dopracowano art. 77 Ustawy Prawa wodnego, który szczegółowo opisywał zasady dotyczące wodowania łodzi.

Wcześniej art. 77 zakazywał slipowania, czyli wodowania niewielkich łodzi wprost ze specjalnych przyczep. Co to oznaczało dla właścicieli łodzi? Konieczność korzystania z wybetonowanych slipów. Ograniczało to ilość miejsc, w których można było zwodować łódkę, a także wiązało się z koniecznością ponoszenia dodatkowych opłat na rzecz Wód Polskich za korzystanie ze slipów. Alternatywą dla wybetonowanych slipów było korzystanie ze specjalnych dźwigów – to jednak opcja raczej niedostępna w śródlądowych portach. Dzięki zmianom w prawie motorowodnych, od 1 stycznia 2020 roku, w wyznaczonych miejscach, dozwolone jest slipowanie łodzi wprost ze specjalnej przyczepy.

Podsumowanie

Sporty motorowodne cieszą się rosnącą popularnością. To doskonały sposób na spędzanie wolnego czasu i uatrakcyjnianie urlopów oraz różnego rodzaju obozów i kolonii. Po wprowadzeniu nowych przepisów motorowodnych – pływanie motorówkami i żeglowanie stanie się jeszcze bardziej dostępne i tańsze. Nowe zasady motorowodne zwalniają wszystkich miłośników sportów wodnych oraz organizatorów turystyki, której elementem są sporty wodne, z konieczności zdobycia pozwolenia wodnoprawnego – tego samego, które obowiązuje m.in. przedsiębiorców zajmujących się wydobywaniem wód gruntowych czy odprowadzaniem ścieków. Korzystną zmianą w przepisach motorowodnych jest również pozwolenie na slipowanie łodzi bezpośrednio ze specjalnych przyczep.

Czytaj dalej:

Jak wygląda egzamin na sternika motorowodnego?

Gdzie można pływać skuterem wodnym?

Co grozi za pływanie motorówką bez patentu?