Scroll Top

Patent – Kapitan Motorowodny

Patent kapitana motorowodnego

Patent kapitana motorowodnego to najwyższe uprawnienia motorowodne możliwe do uzyskania w Polsce. Dzięki nim można poruszać się po wszystkich akwenach oraz na wszystkich typach jachtów motorowych niezależnie od mocy silnika i rozmiarów jachtu. Poniżej opisujemy, jak zdobyć patent kapitana motorowodnego.

Jakie są wymagania, aby uzyskać patent kapitana morskiego?

Aby uzyskać patent kapitana motorowodnego należy spełnić następujące wymogi:

  • posiadać patent motorowodnego sternika morskiego,
  • po uzyskaniu patentu motorowodnego sternika morskiego uczestniczyć w przynajmniej 6 rejsach po wodach morskich, które łącznie liczyły nie mniej niż 1200 godzin żeglugi (przynajmniej 400 godzin z tej liczby musi obejmować samodzielne prowadzenie jachtu o długości kadłuba przekraczającej 7,5 metra),
  • uczestniczyć w przynajmniej 1 rejsie trwającym ponad 100 godzin żeglugi na jachcie o długości kadłuba przekraczającej 20 metrów,
  • uczestniczyć w co najmniej 1 rejsie o długości powyżej 100 godzin żeglugi po wodach pływowych z zawinięciem do nie mniej niż 2 portów pływowych.

Do czego uprawnia patent kapitana motorowodnego?

Posiadanie patentu kapitana motorowodnego uprawnia do prowadzenia dowolnych jachtów motorowych po każdego rodzaju wodach śródlądowych oraz wodach morskich. Ponadto, zgodnie z obowiązującymi w Polsce regulacjami prawnymi, daje każdemu posiadaczowi patentu żeglarza jachtowego uprawnienia kapitana jachtowego.

Co będzie Ci potrzebne, aby zdobyć patent kapitana motorowodnego?

Aby uzyskać patent kapitana motorowodnego należy spełnić wymagania wymienione powyżej oraz złożyć w biurze Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego (PZMiNW) w Warszawie komplet wymaganych dokumentów, który obejmuje:

  • prawidłowo wypełniony wniosek o wydanie patentu. Na wniosku należy nakleić fotografię o rozmiarach 3,5 x 4,5 cm;
  • potwierdzenia odbycia wymaganego stażu (oryginały kart rejsów oraz oryginały opinii z rejsów);
  • dowód uiszczenia wymaganej opłaty za wydanie patentu;
  • w przypadku uprawnienia do zniżki należy dołączyć także kopię dokumentu uprawniającego do niej.

Jak wygląda egzamin na kapitana motorowodnego?

Na chwilę obecną od kandydatów ubiegających się o wydanie patentu kapitana motorowodnego nie jest wymagane zdanie egzaminu, jeśli spełniają wszystkie wymagania wymienione powyżej. Dotyczy to również osób posiadających uprawnienia do kierowania okrętami lub statkami w żegludze morskiej, uzyskanych w Marynarce Wojennej, Straży Granicznej, Marynarce Handlowej, służbie ratowniczej SAR albo rybołówstwie morskim.

Kto wydaje patent kapitana motorowodnego?

Dokument ten jest wydawany przez Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 40.

Ile kosztuje patent kapitana motorowodnego?

Koszt wydania patentu kapitana motorowodnego wynosi obecnie 50 zł dla osoby dorosłej, natomiast uczniowie i studenci do 26 roku życia są uprawnieni do zniżki w wysokości 50%.

Baner Superboat