Kapitan Motorowodny – najwyższe uprawnienie motorowodne w Polsce

lodzie-motorowe-14

Kapitan? To brzmi dumnie! Kapitan Motorowodny to najwyższe uprawnienie motorowodne w Polsce, przyznawane wyłącznie osobom posiadającym patent motorowodnego sternika morskiego, odpowiednią wiedzę i określone doświadczenie. Kto może zostać kapitanem motorowodnym? Jakie wymagania należy spełnić i jak wyrobić patent?

Kto może zostać Kapitanem Motorowodnym – przepisy

Wszelkie kwestie związane z możliwościami uzyskania patentu kapitana motorowodnego regulują przepisy: Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej oraz Obwieszenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o żegludze śródlądowej. 

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej określa m.in. wymagania niezbędne do uzyskania określonych uprawnień, przede wszystkim dotyczące wiedzy, umiejętności i doświadczenia z zakresu żeglarstwa, sposobu i trybu przeprowadzania egzaminów oraz wzorów dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień / patentu. Zgodnie z Rozporządzeniem, Patent kapitana motorowodnego może uzyskać osoba, która:

  • posiada patent motorowodnego sternika morskiego (ukończyła 18. rok życia, odbyła minimum dwa rejsy pod wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi, zdała egzamin teoretyczny i praktyczny na patent motorowodnego sternika morskiego)
  • odbyła (po uzyskaniu patentu motorowodnego sternika morskiego) co najmniej sześć rejsów po wodach morskich w łącznym czasie minimum 1200 godzin żeglugi, z czego minimum 400 godzin samodzielnie prowadziła jacht o długości kadłuba powyżej 7,5 metra
  • odbyła (po uzyskaniu patentu motorowodnego sternika morskiego) co najmniej jeden rejs trwający powyżej 100 godzin żeglugi na jachcie o długości kadłuba powyżej 20 metrów
  • odbyła (po uzyskaniu patentu motorowodnego sternika morskiego) co najmniej jeden rejs trwający powyżej 100 godzin żeglugi po wodach pływowych, z zawinięciem do minimum dwóch portów pływowych.

Patent kapitana motorowodnego – uprawnienia

Patent kapitana motorowodnego uprawnia posiadającą go osobę do prowadzenia jachtów motorowodnych po wszystkich akwenach wodnych, wodach śródlądowych i morskich – bez żadnych ograniczeń, m.in. co do wielkości statku / długości kadłuba jachtu czy mocy jego silnika. Ponadto patent kapitan motorowodnego może dawać posiadającej go osobie uprawnienia kapitana jachtowego (na podstawie § 13. ust. 1. Rozporządzenia), pod warunkiem, że posiadacz ma również inny (dowolny) paten żeglarski.

Jak wyrobić patent kapitana motorowodnego – krok po kroku

O patent kapitana motorowodnego może ubiegać się osoba pełnoletnia, posiadająca patent motorowodnego sternika morskiego (potwierdzony stosownym dokumentem), która po uzyskaniu tego patentu odbyła: przynajmniej 6 rejsów po wodach morskich (minimum 1200 godz. żeglugi, w tym minimum 400 godz. samodzielnego prowadzenia jachtu o długości kadłuba powyżej 7,5 metra), przynajmniej 1 rejs na jachcie o długości kadłuba powyżej 20 metrów (minimum 100 godz. żeglugi), przynajmniej 1 rejs po wodach pływowych, z zawinięciem do minimum dwóch portów (powyżej 100 godz. żeglugi).

Czy jest egzamin na kapitana motorowodnego?

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami osoba ubiegająca się o patent kapitana motorowodnego nie musi przystępować do żadnego egzaminu – patent wydawany jest na podstawie poprawnie złożonego wniosku z wszystkimi niezbędnymi dokumentami i zaświadczeniami (m.in. potwierdzającymi ilość i czas trwania wykonanych rejsów oraz wielkość prowadzonych jachtów).

Kto wydaje patent kapitana motorowodnego?

Patent kapitana motorowodnego wydawany jest po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i zweryfikowaniu niezbędnych dokumentów przez Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 40. Aktualnie koszt wydania patentu wynosi 50 zł dla osoby dorosłej oraz 25 zł (50% zniżki) dla pełnoletnich uczniów i studentów do 26. roku życia (po przedłożeniu stosownego dokumentu – legitymacji szkolnej, legitymacji studenckiej).

Wniosek o wydanie patentu kapitana motorowodnego

W celu uzyskania patentu kapitana motorowodnego należy złożyć w warszawskim biurze Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego wniosek o wydanie patentu oraz komplet dokumentów. Co trzeba przygotować? Oto szczegóły:

  • prawidłowo wypełniony wniosek o wydanie patentu – można go wygenerować on-line (generuj wniosek)
  • fotografia do dokumentów o rozmiarach 3,5 x 4,5 cm – naklejona na wniosku o wydanie patentu
  • potwierdzenia odbycia wymaganego stażu – do wniosku należy dołączyć zarówno oryginały kart rejsów, jak i oryginały opinii z rejsów
  • potwierdzenie / dowód uiszczenia wymaganej opłaty za wydanie patentu (50 zł lub 25 zł), w przypadku wnoszenia opłaty ze zniżką – również kopię ważnego dokumentu uprawniającego do tej zniżki – opłatę można wnieść za pomocą serwisu Dotpay, płatności elektronicznej lub przelewem bankowym)
  • kopia patentu motorowodnego sternika morskiego lub kapitana motorowodnego (poświadczona „za zgodność z oryginałem” przez Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego) lub notarialnie uwierzytelniona kopia dokumentu.